Cuma , Eylül 20 2019
Home / İNSAN İLİŞKİLERİ / Anne-Baba Çocuk İlişkileri / 12-18 Yaş / Ne Kadar Atılgan O Kadar Yaşam Doyumu Yüksek.

Ne Kadar Atılgan O Kadar Yaşam Doyumu Yüksek.

atilganUzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı.

Uzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı.

Herkesin yaşamdan doyum sağlayamadığından şikayet ettiği günümüzde, yaşam doyumunun atılganlıkla ilişkili olduğu düşünülürse, okulda ve hayatta yaşam doyumu yüksek bireyler yetiştirmek için, atılganlık düzeyi yüksek öğrenciler yetiştirmemiz gerektiği ortaya çıktı.

Bu araştırmanın amacı, meslek lisesi öğrencilerinin atılganlık özelliklerinin; duygularını ifade etme eğilimleri , yaşam doyumları ve öğrenim gördükleri okul türüne göre incelenmesidir. 
Çalışma, Yenimahalle Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 402 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Uygulama sınıf ortamında gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubuna, araştırmacı tarafından Rathus Atılganlık Envanteri, Duyguları İfade Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde işlemler, SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov–Smirnov tek örneklem testi’nden yararlanılmıştır. Normal dağılım gösteren değişkenler için tek yönlü varyans analizi kullanılmış, normal dağılım göstermeyen değişkenler için ise Mann Whitney U test tekniği nin uygulanması uygun görülmüştür. 
Araştırmadan elde edilen bulgular; atılgan olan ergenlerin, olumsuz duygularını daha rahat ifade ettiklerini, çevrelerine daha fazla yakınlık gösterdiklerini ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Atılgan olan ve olmayan bireylerin olumlu duygu ifade eğilimlerinde ise anlamlı derecede fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Anadolu teknik lisesi öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin, teknik lise ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür.

www.psikolojikdanisman.org
Eti senin kemiği benim değil;
Eti de kendisinin kemiği de kendisinin hocam…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.